Privacybeleid

Informatie over de behandeling van persoonsgegevens

Wij zijn zeer verheugd over uw belangstelling voor onze website - en dus voor ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke rechten en vrijheden is zeer belangrijk voor ons; wij gebruiken uw gegevens alleen voor de beoogde doeleinden. Aangezien het voor ons belangrijk is dat u te allen tijde op de hoogte bent van de mate waarin wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en, indien nodig, aan derden doorgeven, informeren wij u hieronder gedetailleerd over de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons worden verzameld of door ons worden opgeslagen.

Het bezoeken van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van (persoons)gegevens; indien hierop voor geselecteerde diensten uitzonderingen bestaan, zullen wij deze in de volgende hoofdstukken toelichten. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons strikt aan de bepalingen van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) en alle andere bepalingen die relevant zijn voor gegevensbescherming.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Bunny Tierernährung GmbH
Oliver Petzoldt
Krukumer Str. 37
49328 Melle
Duitsland

E-mail: info@bunny-nature.de
Website: https://bunny-nature.com/.en

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Martina Brinkmann
Cortina Consult GmbH
Hafenweg 24
48155 Münster
Duitsland

E-mail: dsb.bunny-nature@cortina-consult.de
Website: https://cortina-consult.com/

Actualiteit van het privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat we altijd beschikken over actuele gegevensbescherming in verband met de diensten van onze website, maken we gebruik van de CLOUD DSE-service van Cortina Consult GmbH, Hafenweg 24 in 48155 Münster. De inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring wordt gehost en centraal beheerd op de servers van Cortina Consult. Noodzakelijke wijzigingen worden direct door Cortina Consult doorgevoerd en via directe integratie op onze website getoond.

Rechten van de betrokkenen

De EU General Data Protection Regulation (GDPR) voorziet in hoofdstuk III in uitgebreide rechten voor betrokkenen, die wij u hieronder dienovereenkomstig toelichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op informatie

Deze eis betreft met name informatie over de volgende bijzonderheden van de gegevensverwerking:

 • Doeleinden van de verwerking
 • Gegevenscategorieën
 • Ontvangers of categorieën van ontvangers, indien van toepassing
 • Indien van toepassing, de geplande opslagduur of de criteria om deze duur te bepalen.
 • Opmerking over het recht van correctie, verwijdering, beperking of bezwaar
 • Bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Indien van toepassing, herkomst van de gegevens (indien niet bij u verzameld)
 • In voorkomend geval, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, met inbegrip van zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de te verwachten gevolgen
 • Indien van toepassing, (geplande) overdracht aan een derde land of een internationale organisatie
Recht op correctie

Wij zullen eventuele onjuiste gegevens onmiddellijk corrigeren, mits u ons van de omstandigheid in kennis stelt.

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Op voorwaarde dat de verwerking niet langer noodzakelijk is en aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Stopzetting van het doel van de verwerking
 • Intrekking van de toestemming en ontbreken van een andere rechtsgrondslag voor de verwerking
 • Bezwaar tegen verwerking zonder gewichtige reden van het tegendeel
 • Onwettige verwerking
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • De gegevens zijn verzameld overeenkomstig artikel 8, lid 1, GDPR
Recht om verwerking te beperken

Op voorwaarde dat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens (beperking kan worden gemaakt voor de duur van het onderzoek aan onze kant)
 • In geval van onwettige verwerking en indien de gegevens niet mogen worden gewist, wordt het wissen vervangen door beperking van de verwerking
 • Indien de verwerkingsdoeleinden niet langer van toepassing zijn, hebt u uw gegevens tegelijkertijd nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering
 • Nadat u bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR en voor de duur van het onderzoek of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan de uwe.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Mits dit technisch mogelijk is en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen, zullen wij - op uw verzoek - uw gegevens aan een andere ontvanger (verantwoordelijke voor de verwerking) overdragen.

Recht van bezwaar

Indien wij persoonsgegevens van u verzamelen of hebben verzameld (op basis van art. 6 lid 1 e of f of art. 9 lid 2 a GDPR) en verwerken, heeft u te allen tijde (met werking voor de toekomst) het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (inclusief profilering). In uitzonderlijke gevallen kan het bezwaar ondoeltreffend zijn, bv. indien wij voor de verwerking dwingende beschermingswaardige belangen kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of indien de verwerking dient ter vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze met dergelijke directe reclame verband houden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89 (1) GDPR, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Indien wij persoonsgegevens van u verzamelen of hebben verzameld en verwerken, hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of dat u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. Uitzonderingen op deze eis zijn van toepassing wanneer het besluit noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of wanneer u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking. In elk geval zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van onze kant, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Recht om toestemming in te trekken krachtens de gegevensbeschermingswetgeving

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Een lijst van de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten in Duitsland is te vinden op de website van de Federal Commissioner for Data Protection of op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/EN/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Algemene informatie over de verwerking van gegevens op de website

De volgende informatie is van toepassing op de gegevensverwerking op onze website in het algemeen. Indien er uitzonderingen of aanvullingen op deze informatie zijn, worden deze uitvoerig beschreven in de desbetreffende hoofdstukken.

Informatie over gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien hebben wij SSL-encryptie (SHA256) op onze website geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Rechtsgrondslag van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van de GDPR, afhankelijk van het type en het doel van de verwerking als volgt:

Toegestaan gebruikSpecificatie van de GDPR
Geïnformeerde toestemmingArt. 6, lid 1 bis
Uitvoering van een contractArt. 6, lid 1, onder b)
Uitvoering van precontractuele maatregelenArt. 6, lid 1, onder b)
Nakoming van wettelijke verplichtingenArt. 6, lid 1, onder c)
Bescherming van vitale belangenArt. 6, lid 1, onder d)
Bescherming van onze legitieme belangenArt. 6, lid 1, onder f)
Ons rechtmatig belang

Ons legitiem belang zoals omschreven in artikel 6, lid 1, onder f), GDPR is gebaseerd op de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten om ons bedrijf draaiende te kunnen houden en de werkgelegenheid van onze werknemers veilig te stellen.

Algemene termijnen voor het wissen van gegevens

Nadat het doel van de opslag is weggevallen, bedraagt de bewaringstermijn gewoonlijk ten minste zes of tien jaar. In de regel worden gegevens onmiddellijk gewist in overeenstemming met ons verwijderingsconcept, voor zover dit niet in strijd is met een bewaarplicht, de noodzaak voor de uitvoering van het contract of een gerechtvaardigd belang.

Verwijdering of afscherming van persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op gedurende de periode die nodig is om het gespecificeerde doel te bereiken. Nadat het doel niet langer van toepassing is en na het verstrijken van eventuele bestaande bewaringstermijnen, zullen uw gegevens onmiddellijk worden gewist. Als wissen niet mogelijk is, worden de gegevens in plaats daarvan geblokkeerd.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Zodra u onze website bezoekt, verzamelt onze webserver een aantal algemene gegevens en technische informatie - zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

Verzamelde gegevens

Doel van de enquête

Gebruikte browsertypes en -versiesCorrecte presentatie van de pagina-inhoud
Gebruikt besturingssysteem, herkomst bezoeker (referrer, bijv. Google), aangeklikte subpagina\'sOptimalisering van de inhoud van onze website en van reclame
Datum en tijdstip van toegang tot de website, alsmede het IP-adres en de internetprovider van de bezoekerde permanente functionaliteit van onze IT-systemen (voor de werking van de website) te verzekeren en misbruik te voorkomen

Andere gegevens en informatie over beveiliging in geval van aanvallen

Verstrekking van relevante informatie aan rechtshandhavingsinstanties in geval van een cyberaanval

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Onder bepaalde omstandigheden (bv. op grond van wettelijke of contractuele bepalingen) bent u verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Voorbeelden van een dergelijke verwerking zijn de volgende:

Aard of doel van de verwerking

Noodzaak

Het sluiten van een koopovereenkomst (bijv. uw adres)Nakoming van de contractuele verplichting (bijv. levering van de goederen aan uw adres)
In de werknemerscontext (bv. doorgeven van gegevens aan de belastingdienst)Naleving van wettelijke voorschriften (bv. belastingvoorschriften)
Informatie over gegevensbeveiliging

Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien hebben wij SSL-encryptie (SHA256) op onze website geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Informatie over specifieke gegevensverwerking op de website

Indien van toepassing, in afwijking van of in aanvulling op de bovengenoemde algemene informatie, vindt u hieronder details over de individuele gegevensverwerking op onze website.

Contactformulier
Doel van de verwerkingVerwerken en, indien nodig, beantwoorden van de vraag van de verzender van het formulier
Ontvanger, indien van toepassing (indien doorgegeven)De gegevens worden niet doorgegeven aan derden en/of aan een derde land.
Indien van toepassing, voornemen tot doorzending naar een derde land of een internationale organisatie (incl. informatie over het besluit van de Commissie inzake adequaatheid of passende garanties).Gegevensoverdracht naar een derde land vindt niet plaats en is niet gepland.
Indien bekend: Duur van de gegevensopslagZie Algemene termijnen voor het wissen van gegevens
Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken (bv. op grond van wettelijke of contractuele bepalingen) / noodzaakEr is geen verplichting om dit te doen.
Gevolgen van niet-naleving (indien de vereiste gegevens niet worden verstrekt)geen
Indien van toepassing, bestaan van geautomatiseerde besluitvormingIn deze context maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
Indien van toepassing, oorsprong van de gegevens (indien niet rechtstreeks bij de betrokkene verzameld)De gegevens zijn afkomstig van de betrokken persoon.
In voorkomend geval, categorieën van persoonsgegevens (indien deze niet rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld).Gevraagde gegevens en categorieën in het respectieve formulier.
Wijziging van doel, indien van toepassinggeen
Cookies

Op deze website gebruiken we cookies; dit zijn kleine tekstbestanden die via uw internetbrowser (bijv. Google Chrome, Safari, Firefox, Edge) op uw computer worden geplaatst of opgeslagen. Deze cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt: veel cookies zijn technisch noodzakelijk om u te voorzien van bepaalde websitefuncties (bijv. winkelmandfuncties, het opslaan van uw inloggegevens), andere cookies worden gebruikt om de veiligheid van uw gegevens of de website te waarborgen en sommige cookies kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Deze laatste cookies kunnen een zogenaamde cookie-ID bevatten - een unieke identificatie die bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de browser die ze opslaat. Cookies die noodzakelijk zijn om de overdracht van een bericht via een openbaar telecommunicatienetwerk uit te voeren en cookies die absoluut noodzakelijk zijn om u een uitdrukkelijk gevraagde functie te bieden, worden "technisch noodzakelijke cookies" genoemd en kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden ingesteld (artikel 25, lid 2, TDDG).
Voor alle andere cookies is toestemming vereist (artikel 25 (1) TDDG); indien van toepassing, geregeld door ons toestemmingsbeheerplatform. Wij gebruiken cookies deels alleen voor de duur van uw bezoek aan de website, deels voor een vooraf bepaalde periode en deels permanent.
U kunt al deze cookies op elk gewenst moment handmatig of automatisch verwijderen via uw webbrowser. Het is mogelijk om onze website te gebruiken (hoewel mogelijk niet in zijn volledige omvang) zonder cookies. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er cookies worden verzonden.

Webtrackingtechnologieën - beheerd met Usercentrics

Om alle cookies, website- en traceringstechnologieën waarvoor toestemming of een opt-out vereist is, op een gegevensbeschermingsconforme manier te beheren, gebruiken wij het toestemmingsbeheerplatform van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, waarmee wij de volgende diensten hebben geïntegreerd: